TimeCare.nl, gevestigd aan Bronsweg 36, 8222 RB te Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.timecare.nl
Zilverparkkade 93 8232 WK Lelystad
+31 612620223
Eelke Elzinga is de Functionaris Gegevensbescherming van TimeCare.nl Hij/zij is te bereiken via info@timecare.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

TimeCare.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam - Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats

- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch - Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via eelke@timecare.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TimeCare.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- TimeCare.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

TimeCare.nl neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TimeCare.nl) tussen zit. TimeCare.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TimeCare.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

TimeCare.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TimeCare.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar eelke@timecare.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. TimeCare.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. TimeCare.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TimeCare.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@timecare.nl

 

Algemene voorwaarden gebruik Timecare.nl 

 

De internetdiensten en website TimeCare.nl (hierna te noemen: “TimeCare.nl”) worden uw organisatie ter beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden en de offerte. 
Door gebruik te maken van de internetdiensten en website (www.timecare.nl), wordt u geacht de algemene voorwaarden te accepteren.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van, (internet)dienst aan, overeenkomst met en/of andere rechtsverhouding tussen enerzijds TimeCare Nederland B.V., tevens handelend onder de naam TimeCare.nl en anderzijds een zorginstelling (hierna te noemen: “Gebruiker”), waaronder begrepen het gebruik van de agenda-applicatie / website. Dezealgemene voorwaarden gelden tevens ten aanzien van de toepasselijke groepsmaatschappijen van TimeCare.nl, voor zover zij de hierin bedoelde internetdiensten mede leveren.

2.       De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Gebruiker is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.       Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van kracht. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een bepaling van deze algemene voorwaarden, dan vindt uitleg plaats ‘’naar de geest’’ van deze bepaling.

4.       Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen TimeCare.nl en Gebruiker, behoudens het bepaalde in 7 lid 3 hierna.

5.       Indien deze algemene voorwaarden van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen TimeCare.nl en Gebruiker, wordt de Gebruiker geacht steeds in te stemmen, dan wel te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten. 

6.       In aanvulling op deze algemene voorwaarden heeft TimeCare.nl een privacyreglement dat op haar website is gepubliceerd, welke privacyreglement, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, Gebruiker aanvaardt.

 

Artikel 2. Werkwijze

1.       TimeCare.nl en Gebruiker zijn overeengekomen dat Gebruiker een gebruikersrecht aangaat bij Timecare.nl. Het betreft een recht op het gebruik van het TimeCare.nl platform. Het gebruikersrecht is de overeenkomst tussen TimeCare.nl en Gebruiker op grond waarvan aan Gebruiker via een of meerdere toegangscodes of een ander verificatiemiddel elektronisch toegang wordt verleend tot de internetdienst die TimeCare.nl levert of een gedeelte daarvan.

2.       TimeCare.nl biedt op de website (http://www.timecare.nl) een platform aan (agenda applicatie) waarop Gebruiker en Zelfstandig professionals (zzp’ers) met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van zorg. Zodoende komen partijen tot het invullen van diensten voor het verlenen van zorg door zzp’ers. 

3.       Gebruiker dient een account aan te maken en TimeCare.nl zal aan Gebruiker vervolgens een inlognaam en wachtwoord voor gebruik van dat account verstrekken. Gebruiker krijgt vanzelfsprekend beperkt toegang, voor zover voor haar gebruik noodzakelijk. TimeCare.nl zal op schriftelijk verzoek en tegen een eventueel additioneel overeengekomen vergoeding, de organisatiestructuur van Gebruiker verwerken in het platform. Indien voor dat laatste geen additionele vergoeding overeen is gekomen, geldt de gebruikelijke prijs.  

4.       Gebruiker kan inloggen op http://www.timecare.nl en gebruik maken van de agendafunctie. Zzp’er kan zijn zorgvraag weergeven in de agenda. De zp’er kan deze zorgvraag inzien van de Gebruiker.

5.       De zorgvraag dient afdoende helder omschreven te zijn.

6.       Gebruiker dient een correct e-mailadres en mobiel telefoonnummer in zijn profiel/ account te vermelden. Gebruiker is hiervoor zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. Dit e-mailadres en telefoonnummer wordt door TimeCare.nl gebruikt voor de communicatie.

7.       Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt een gebruikersrecht  aangegaan voor ten minste twaalf (12) maanden en geeft het toegang tot de website. Een Gebruikersrecht  vangt aan bij ontvangst van de inloggegevens of openstelling van elektronische toegang op andere wijze. Hiervan kan worden afgeweken als dat uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, bijvoorbeeld als het betreft een proefperiode.

8.       Het gebruikersrecht  wordt wordt na afloop van de voormelde initiële looptijd steeds stilzwijgend verlengd tegen de dan geldende door Timecare.nl vastgestelde gebruikersrecht sprijs of de oorspronkelijke prijs in de offerte, met inflatiecorrectie (consumentenprijs index CPB).

9.       Facturatie van het gebruikersrecht  vindt plaats op maandbasis.

10.     Na afloop van een gebruikersrecht of tijdelijke toegang is Gebruiker niet langer gerechtigd tot het gebruik van het de internetdienst.

11.     De mogelijkheid bestaat een proefmaand te nemen ter kennismaking met een internetdienst van TimeCare.nl. De proefmaand vangt aan na ontvangst van de inloggegevens of openstelling van elektronische toegang op andere wijze. Na afloop van het proefmaand eindigt het gebruik automatisch en wordt dit niet omgezet in een betaald gebruik, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 3. Prijs en betaling

1.          Levering van de internetdienst geschiedt tegen de op het moment van aangaan van de overeenkomst gehanteerde prijzen, dan wel de overeenkomen prijs, al dan niet op basis van acceptatie van een offerte. Uitgangspunt is een vast bedrag voor het aantal – door middel van de internetdienst – ingevulde diensten (één of meerdere uren per dag), zoals deze blijken uit de administratie van TimeCare.nl. Van één (1) ingevulde dienst is sprake als door middel van het platform wordt overeengekomen dat één zzp’er zorg verleent aan Gebruiker gedurende één of meerdere uren per dag (ter voorkoming van twijfel: één nachtdienst voor en na 0.00 uur, geldt ook als één (1) ingevulde dienst). 

2.          Alle prijzen zijn exclusief BTW, voor zover van toepassing.

3.          Zoals vermeld is TimeCare.nl gerechtigd om de vaste prijzen van een ingevulde dienst jaarlijks te indexeren. Tevens zullen partijen in goed overleg treden om te komen tot een aangepaste prijs, indien – al dan niet op verzoek van Gebruiker - additionele functionaliteiten aan het platform worden toegevoegd.

4.          TimeCare.nl behoudt zich het recht voor prijzen eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde prijzen gelden vanaf het moment waarop deze door TimeCare.nl worden ingevoerd. 

In geval van een gebruikersrecht  met een bepaalde looptijd zal een dergelijke prijswijziging ingaan bij de eerstvolgende verlenging van het gebruikersrecht. TimeCare.nl zal Gebruiker ten minste één maand voor het intreden van de wijziging hiervan op de hoogte stellen.

5.          Gebruiker is verplicht van of in naam van TimeCare.nl ontvangen facturen binnen veertien (14) dagen te voldoen. De betaling zal maandelijks plaatsvinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Verrekening, op welke manier dan ook, is niet toegestaan.

De voormelde betalingstermijn van veertien dagen is een fatale termijn, zodat bij niet-tijdige of volledige betaling Gebruiker zonder ingebrekestelling in verzuim is.

6.          In geval van niet of niet-tijdige betaling van een factuur, is TimeCare.nl gerechtigd tot vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand die worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, maar nooit meer dan toegestaan op grond van de Wet Normering buitengerechtelijke incassokosten of daarvoor in de plaats getreden regelingen.

7.          Klachten over de factuur of de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij TimeCare.nl uiterlijk veertien (14) dagen nadat de Gebruiker de gebreken heeft geconstateerd. Ingediende klachten schorten de betalingsverplichting van de Gebruiker niet op. 

8.          TimeCare.nl streeft ernaar om schriftelijke en gemotiveerde klachten binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst te beantwoorden. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt de Gebruiker hierover bericht en zal een andere tijdsindicatie worden gegeven.

 

Artikel 4. Gebruik agenda en opdracht

1.          Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het platform (de agenda applicatie/ website). 

2.          TimeCare.nl heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Partijen onderkennen dat een groot deel van de inhoudelijke informatie op de agenda applicatie/ website afkomstig is van de gebruikers (zzp’ers en Gebruiker), voor welke informatie TimeCare.nl op geen enkele wijze verantwoordelijkheid draagt.

3.          Het gebruik van en alle handelingen van Gebruiker op de agenda applicatie/ website zijn uitsluitend voor rekening en risico van Gebruiker zelf. Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van informatie en gegevens die hij via de agenda applicatie/ website aanlevert.

4.          Op het moment dat Gebruiker akkoord is gegaan met de koppeling/ match met een bepaalde zorgverlener, dan kan zp’er door Gebruiker, naar aanleiding van de aangegeven beschikbaarheid in de TimeCare.nl agenda, worden geselecteerd en worden ingezet op een opdracht/dienst(en), al naar gelang die beschikbaarheid en behoudens de overige voorwaarden van toepassing op zijn/haar inzet.

5.          De overeenkomst van opdracht tussen zp’er en Gebruiker ontstaat op het moment dat de aanvraag van beide partijen is geaccordeerd.

6.          Zzp’er en Gebruiker dienen zelf zorg te dragen voor ondertekening van de overeenkomst van opdracht. Er kan gebruik worden gemaakt van het model zoals opgeslagen in de applicatie. Gebruik van deze modelovereenkomst is voor rekening en risico van de zzp’er en Gebruiker. Gebruiker vrijwaart TimeCare.nl voor alle aanspraken op schade (van derden) die daaruit voortvloeien.

7.          Gebruiker wordt vervolgens per sms en e-mail geïnformeerd over de afgesloten opdracht.

8.          Gebruiker gaat met het invullen/wijzigen van de TimeCare.nl agenda akkoord met het feit dat hetgeen is vastgelegd in de TimeCare.nl agenda leidend en bindend is.

9.          Op het moment dat de opdracht is aanvaard door de zzp’er, is de opdracht voor de ingevulde dienst definitief. 

10.       TimeCare.nl adviseert en verplicht de zzp’ers om de agenda up-to-date te houden. Zp’er wordt verplicht er altijd voor te zorgen dat de TimeCare.nl agenda aan te passen op basis van zijn/haar beschikbaarheid.

11.       De zzp’er is uitdrukkelijk vrij in de wijze van uitvoering van de opdracht van Gebruiker.

 

Artikel 5. Omgaan met inlogcodes

1.       De namens TimeCare.nl verstrekte inlogcode is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.       Indien Gebruiker de inlogcode is vergeten dan zal via TimeCare.nl een nieuwe inlogcode aangevraagd kunnen worden.

3.       Gebruiker dient zorgvuldig om te gaan met de inlogcode en het wachtwoord en is verplicht daarover volstrekte geheimhouding te houden richting derden.

4.       TimeCare.nl behoudt zich het recht voor de agenda applicatie/de website tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de applicatie of om veiligheidsredenen, zulks te beoordelen ter haar discretie. TimeCare.nl zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de agenda applicatie/de website nimmer tot enige schade of andere vergoeding jegens zzp’er of Gebruiker gehouden zijn.

5.       Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de inlogcode en het wachtwoord en voor het gebruik van de agenda applicatie/website.

6.       Indien er wijzigingen op het platform, de website en/of in de functionaliteit van de agenda applicatie hebben plaatsgevonden dan zal Gebruiker per e-mail of via het platform of op andere elektronische wijze op de hoogte worden gebracht.

7.       Gebruiker dient zijn profiel/account aan te vullen met de door TimeCare.nl van tijd tot tijd redelijkerwijs verlangde gegevens voor een goede werking van de internetdienst of zoals vereist op grond van wet- en regelgeving.

 

Artikel 6. Werking. Vrijwaring van aansprakelijkheid

1.          TimeCare.nl zal zich inspannen de beschikbaarheid van de internetdienst zo groot mogelijk te doen zijn en eventuele storingen zo snel mogelijk te verhelpen. Onderhoud zal zoveel mogelijk buiten reguliere werktijden worden verricht.

2.          Een storing aan de internetdienst kan niet leiden tot schadevergoeding door TimeCare.nl aan Gebruiker. TimeCare.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan toegang tot de internetdienst wordt verkregen.

3.          De aanwezigheid van een gebrek met betrekking tot de internetdienst geeft Gebruiker nimmer het recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichting jegens TimeCare.nl.

4.          Voor inhoud die door derden aan TimeCare.nl wordt aangeleverd en wordt gepresenteerd via de internetdienst, is TimeCare.nl niet verantwoordelijk.

5.          TimeCare.nl is niet aansprakelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de door Gebruiker verstrekte, ingevulde, geüploade of aangevinkte informatie. Het geven van de verstrekte informatie is in zijn geheel voor eigen risico van Gebruiker, als de gebruiker van de software, welke ter beschikking is gesteld door TimeCare.nl.

6.          TimeCare.nl is niet aansprakelijk voor enige boete, dwangsom of eventuele schade voortvloeiend uit of, op welke wijze dan ook, verband houdende met de uitvoering van een opdracht van een zzp’er.

7.          TimeCare.nl is niet aansprakelijk voor eventuele aanspraken van de Belastingdienst en/of de uitvoeringsinstellingen voor niet-geheven BTW, niet-betaalde belasting en/of premies sociale verzekeringen en/of premies volksverzekeringen met betrekking tot de van opdrachtgever ontvangen honoraria.

8.          Gebruiker vrijwaart TimeCare.nl voor alle eventuele aanspraken van derden, die, op welke wijze dan ook schade leiden, verband houdend met de uitvoering van de (gebruikers)overeenkomst waaronder begrepen het gebruik van de agenda applicatie/ website.

9.          TimeCare.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting van een zzp’er jegens de Gebruiker. 

 

Artikel 7. Forum keuze en wijziging voorwaarden

1.       Op de rechtsbetrekkingen waarbij TimeCare.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

2.       Alle geschillen worden berecht door de bevoegde rechtbank Midden-Nederland.

3.       Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door TimeCare.nl worden gewijzigd, alsdan gelden de gewijzigde voorwaarden mits deze schriftelijk door TimeCare.nl aan Gebruiker zijn overlegd en voor zover het materiële punten betreft, deze materiële punten door Gebruiker (stilzwijgend) zijn geaccepteerd.